Thứ sáu   19/10/2018     23:24:20
Giới thiệu Sở Ngoại vụ

I.  Vị trí và chức năng của Sở Ngoại vụ tỉnh:

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

II.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh:

1.  Trình UBND tỉnh:

-     Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển;

-     Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển thuộc phạm vi quản lý của Sở;

-     Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

2.  Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

-   Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển;

-  Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác ngoại vụ sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4.  Tổ chức và quản lý các đoàn ra và đoàn vào:

-  Thống nhất quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp đoàn nước ngoài, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

-  Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh; thống kê, tổng hợp các đoàn đi công tác nước ngoài của cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

5. Về công tác lãnh sự:

-  Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

-  Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài và công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong công tác lãnh sự tại địa phương;

-  Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Về công tác thông tin đối ngoại:

-  Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt;

-  Cung cấp các thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

-  Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

-  Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; tỉnh phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; tổ chức các cuộc họp báo theo quy định của pháp luật.

7.  Đối với hoạt động viện trợ phi chính phủ và cá nhân nước ngoài:

-   Phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp đỡ địa phương;

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu nhập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của UBND tỉnh;

-  Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng hợp tác với nước ngoài.

8.  Về văn hóa đối ngoại:

-  Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng  Tàu ở nước ngoài.

9. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

-  Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

-  Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác  thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động tại địa phương;

-  Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân tại địa phương.

10. Về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển:

-  Là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

-  Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới quốc gia trên biển và các tranh chấp nảy sinh trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

-  Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới trên biển thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

11. Tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế tại địa phương:

-  Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật;

-  Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia tại địa phương.

13. Triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Sở theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

14.  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngoại vụ đối với cán bộ công chức làm công tác ngoại vụ thuộc UBND cấp huyện.

15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ.

16. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực ngoại vụ theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

17. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác ngoại vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thương, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

I.    Văn phòng Sở:

Chức năng:

Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện công tác:

      Tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác tổng hợp báo cáo; đầu mối điều phối các hoạt động của Sở; công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng,kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin; pháp chế; công tác tài chính kế toán, hành chính quản trị; văn thư lưu trữ; công tác quốc phòng và dân quân tự vệ và công tác khác khi có sự phân công của lãnh đạo Sở.

Nhiệm vụ:

1.    Chủ trì và phối hợp các phòng nghiệp vụ để trình lãnh đạo Sở:

-       Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại;

-       Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở;

-   Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở;

-  Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3.  Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực đối ngoại.

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6.  Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

7.  Tham mưu cho lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục- an ninh- quốc phòng theo quy định pháp luật và theo sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

8.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở Ngoại vụ giao.

II.    Thanh Tra Sở:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v/v Thành lập cơ quan Thanh tra Sở Ngoại vụ và thực hiện theo Quyết định số 40/QĐ-SNgV ngày17/6/2008 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Ngoại vụ và thực hiện những nội dung có liên quan trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-SNgV ngày 04/06/2012 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh BR-VT.

III.   Phòng Lãnh sự:

Chức năng:

Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện công tác:

- Quản lý nhà nước về công tác lãnh sự, công tác biên giới quốc gia trên biển.

- Thực hiện công tác hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự; Công tác xuất nhập cảnh của cán bộ công chức viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và công tác MIA.

Nhiệm vụ:

1.    Về công tác lãnh sự:

-  Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

-   Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; nắm bắt thông tin về hoạt động của công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương;

-   Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;

-  Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến tử thi của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định pháp luật và theo thông lệ quốc tế;

-  Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện công tác tìm kiếm quân nhân nước ngoài mất tích trong chiến tranh (MIA) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu theo chỉ đạo của Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích;

-  Quản lý và thực hiện công tác chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo Nghị định Số: 111/2011/NĐ-CP ngày  05 tháng 12  năm 2011 của Chính Phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và theo sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

-  Thẩm định và lập thủ tục xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh theo quy định pháp luật và theo sự phân công của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

-  Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu, thuyền của nước ngoài vi phạm vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và các tàu thuyền của tỉnh BR-VT vi phạm vùng biển của nước ngoài.

2.   Về biên giới lãnh thổ quốc gia:

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ:

-  Là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới quốc gia trên biển; giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới biển tại địa phương theo quy định pháp luật. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác biên giới quốc gia trên biển;

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia trên biển, các tranh chấp nảy sinh trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới quốc gia trên biển; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới quốc gia trên biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

-  Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác đối ngoại về biên giới biển quốc gia ở địa phương.

-  Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh sự, biên giới biển được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao;

-  Phối hợp với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cảng vụ tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật, chính sách của Nhà nước về vùng biển quốc gia, biện pháp xử lý các trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài vi phạm lãnh hải Việt Nam trong phạm vi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

IV.  Phòng Lễ tân và Hợp tác quốc tế:

Chức năng:

      Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện công tác:

 - Công tác lễ tân nhà nước đối với các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

 - Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan để chuẩn bị chương trình nội dung cho các đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài.

  - Thực hiện các hoạt động kinh tế đối ngoại; ký kết và thực hiện các thoả thuận quốc tế giữa tỉnh với các địa phương của nước ngoài.

 - Công tác văn hóa đối ngoại.

 - Tổ chức và quản lý các hội thảo, hội nghị quốc tế ở địa phương.

 - Vận động  và quản lý các hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 - Xây dựng chương trình, dự án liên quan hoạt động hợp tác quốc tề và kinh tế đối ngoại dài hạn và hàng năm của tỉnh.

Nhiệm vụ: Tham mưu và giúp việc cho Lãnh đạo Sở:

    Thực hiện các nhiệm vụ theo Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ và các nhiêm vụ cụ thể sau:

    1. Công tác lễ tân: 

     -  Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

      -  Chủ trì và phối hợp với các Phòng thuôc Sở để thống kê và báo cáo tổng hợp kết quả các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

      -  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

      -  Chủ trì và phối hợp với các Phòng thuộc Sở để tổ chức và thực hiện biên dịch, phiên dịch trong các cuộc tiếp xúc và làm việc của Lãnh đạo tỉnh với các đoàn khách quốc tế, dịch thuật cho cơ quan lãnh đạo tỉnh và hỗ trợ dịch thuật cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;

      -  Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh.

2. Đối với các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài:

      -  Phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, dự án phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp địa phương theo quy định của pháp luật;

      -  Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp đỡ địa phương;

      -  Thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 855/QĐ-UB ngày 23/01/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và theo quy định pháp luật.

3. Về kinh tế đối ngoại:

     -  Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     -  Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

     -  Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp các doanh nghiệp địa phương mở rộng hợp tác với các nước;

     -  Hỗ trợ thông tin về kinh tế đối ngoại cho các doanh nghiệp của tỉnh, giúp các doanh nghiệp trong tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác và đầu tư ra nước ngoài;

      -  Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan trong tỉnh để soạn thảo và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Về văn hóa đối ngoại:

     - Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

     -  Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

5. Về hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại địa phương:

     - Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật;

     -  Thẩm định và cho phép việc tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở Ngoại vụ quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh theo Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

V.   Phòng Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:

Chức năng:

      Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện công tác:

-     Quản lý nhà nước về người Việt Nam định cư nước ngoài.

-     Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

-     Quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí trong tỉnh.

-     Phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức họp báo quốc tế cho lãnh đạo tỉnh.

Nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:

      -  Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

-  Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động tại địa phương;

     - Theo dõi về hoạt động đầu tư và làm ăn của kiều bào tại tỉnh;

     -  Phối hợp với Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh về công tác vận động kiều bào;

     - Tổ chức thực hiện quyết định số 302/QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v/v bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

-  Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương;

-  Quản lý và điều hành Quỹ F.O.V. theo quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v/v cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ của người nước ngoài và kiều  bào dành cho trẻ mồ côi và người khuyết tật   tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

   2. Công tác Thông tin đối ngoại:

   -  Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

-  Cung cấp thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

   -  Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị-an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại trình Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

 - Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

-  Phối hợp các cơ quan có chức năng để tổ chức họp báo quốc tế cho Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

   3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

 

---------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------------

Chung cư helios Tower Vinhomes Gardenia Chung cư Goldmark City The RainBow 8X Dự án Centa Park Tân Bình Vinhomes Central Park Chung cư Century Chung cư Diamond Lotus Lake View Chung cư SSG Tower Chung cư Sunrise City Chung cư The One Sài Gòn Chung cư Centa Park Dự án Goldmark City Chung cư 87 Lĩnh Nam Chung cư 88 Láng Hạ Chung cư Cầu Diễn Chung cư Hải Đăng City Chung cư Imperia 360 Giải Phóng Chung cư Royal City Chung cư Ruby Tower Chung cư Jamona Golden Silk Vinhomes Golden River Chung cư Goldseason Chung cư Goldsilk Complex Dự án The Sun Avenue Thiết kế biệt thự ecopark Thiết kế nội thất royal city Vinhomes Gardenia Vinhomes ba son Vinhomes Gardenia Cầu Diễn Vinhomes Mễ Trì Chung cư 93 lò đúc Dự án Chung cư Goldmark City Chung cư Vista Verde Chung cư Samland Airport Chung cư gamuda the two chung cư tincom city 360 giải phóng Khu đô thị park city Chung cư tây hồ residence Chung cư golden an khánh Chung cư Mon City Căn hộ An Gia Riverside Căn hộ 8X RainBow masteri thảo điền căn hộ full house căn hộ carillon 2 tân phú Chung cư the sun avenue chung cư 283 Khương Trung Chung cư Gemek Premium Goldmark city 36 hồ tùng mậu

Chung cư an bình city giá tốt, view hồ, tiện ích hiện đại